Cine beneficiază de ajutor de deces?

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singura persoană care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul, în conditiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, oricare persoană care face această dovadă.
Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreținerea sa și care nu are un drept propriu de asigurări sociale. Se consideră membru de familie, în sensul legii:
a) soțul;
b) copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârsta de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
c) părintii și bunicii oricăruia dintre soți.