Contract de asigurare

 1. Ce este – contractul de asigurare socială este un contract voluntar încheiat între persoanele fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calcului acestei categorii de pensie. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau după caz, mandatarul acesteia mandatat prin procura specială şi casa teritorială de pensii competentă în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. Contractul de asigurare socială se încheie în forma scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.
 2. Cine se poate asigura – se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială în condiţiile prezentei legi, orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.
 3. Acte necesare
 • 2 formulare contracte de asigurare
 • copie act identitate
 • dosar şină

4. Contribuţia – se calculează ca procent de 25% din venitul asigurat. Venitul asigurat este cel înscris în contractul de asigurare şi are o valoare minima de 3000 lei – contribuţia minimă din 01.01.2023 – 750 lei. Venitul minim asigurat reprezintă salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Venitul asigurat se poate modifica pe baza unui act adiţional completat de persoana asigurată.
Plata acestei contribuţii se face lunar de către persoana asigurată sau, în numele lor, de către orice altă persoană la sediul nostru sau în contul deschis de către Casa Judeţeană de Pensii la Trezoreria Iaşi prin virament bancar sau mandat poştal:

RO54TREZ40622210304xxxxx

La codul fiscal se va trece 13590868, la explicatii se va trece codul numeric personal si numele persoanei asigurate. Plata se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.
Termenul de plată al contribuţiei este : 25 ale lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.
Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termen generează plata unor dobanzi şi penalităţi de întarziere , potrivit legii .
Perioada pentru care s-a datorat şi achitat contribuţii de asigurări sociale constituie stagiu de cotizare care poate fi valorificat doar la obţinerea unei pensii de limită de vârstă.

 1. Rezilierea – contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa asiguratului sau a Casei Teritoriale de Pensii în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive . În acest caz, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.
 2. Beneficii – persoana asigurată cu contract de asigurare poate beneficia de :
 • pensie de limită de vârstă
 • bilete de tratament balnear
 • ajutor deces