Pensii comunitare

LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Începând cu data aderării Romaniei la Uniunea Europeană, legislaţia comunitară în domeniu a devenit direct aplicabilă în România, în relaţiile acesteia cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, fiind vorba, până la data de 30 aprilie 2010 de Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72, şi, începând cu 1 mai 2010, de noile regulamente comunitare:  Regulamentul  (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE)  nr.883/2004.

PE CINE VIZEAZĂ?

Regulamentul de bază şi Regulamentul de aplicare se aplică în relaţiile dintre statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria) de la 1.05.2010, data intrării în vigoare a Regulamentului de aplicare; în relațiile cu Elveția de la 1.04.2012; în relațiile cu statele membre ale Spațiului Economic European (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) de la 1.06.2012; în relațiile cu Croația de la 1.07.2013.

În cazul persoanelor care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene, drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare menționate și ale legislatiilor naționale în vigoare în materie de pensii, persoanele interesate putând solicita obținerea drepturilor de pensie potrivit legislațiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfășurat activități profesionale.

UNDE SE DEPUNE CEREREA?

Pentru stabilirea drepturilor de pensie de bătrânețe (limita de vârstă, anticipată, anticipată parțială), de invaliditate și de urmaș, persoana îndreptățită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.

Instituția la care se depune cererea va transmite, în țările în care au fost realizate stagii de cotizare, formularele și documentele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Cererile se depun la instituția de la locul de reședință astfel:

– dacă solicitantul locuiește (are locul de ședere obișnuită) pe teritoriul unui stat membru, cererea se depune la instituția din statul respectiv;

– dacă solicitantul are domiciliul stabil (locuiește permanent) în județul Iasi, cererea se depune la Casa Județeană de Pensii Iași.

Actele necesare pentru înscrierea la pensie in Romania sunt cele prevăzute de legislația națională:

 • carnetul de muncă;
 • livret militar (dacă este cazul);
 • diploma de absolvire a învățământului universitar și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi (dacă este cazul);
 • adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (dacă este cazul);
 • adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul  colectiv/individual de muncă (dacă este cazul).

În situația în care solicitantul pensiei nu mai deține carnetul de muncă este necesar să solicite unităților angajatoare  din Romania adeverințe de vechime  întocmite  conform art. 124 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 aprobate prin H.G. nr. 257 din 2011, adeverințe ce vor cuprinde următoarele elemente :

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare ale persoanei;
 • perioada în care a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Actele  vor avea număr și dată de înregistrare, ștampila unității emitente și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

Solicitanții cu domiciliul în România vor depune documentele menționate în original.

Solicitanții cu domiciliul în UE vor trimite documentele în original sau în copie confirmată pentru originalitate de către instituțiile competente din statul de reședință.

În cazul solicitantilor cu domiciliul stabil în judetul Iasi este necesar să completeze:

 • formularul de cerere RO202 pentru pensia de bătranețe, RO203 pentru pensia de urmaș și RO204 pentru pensia de invaliditate;
 • formularul E207;
 • declarația pe proprie răspundere.

(formularele se află și pot fi accesate pe site-ul https://www.cjpiasi.ro/informatii-de-interes-public/formulare-tip/ – FORMULARE EUROPENE)

Împreună cu documentele precizate anterior, solicitanții de pensie din județul Iași vor prezenta actele de stare civilă (BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie) în original și pentru adăugarea copiilor la documentația de pensie.

CALCULUL DREPTURILOR DE PENSIE

Conform art. 52 din Regulamentul 883/2004, casa teritorială de pensii realizează un dublu calcul :

 • Calculează pensia națională – prin valorificarea doar a stagiului de cotizare realizat în România;
 • Calculează pensia comunitară – luând în considerare perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în toate statele membre.

După efectuarea dublului calcul (cel al pensiei naționale și cel al pensiei comunitare) se compară cele doua pensii și se acordă pensia stabilită în cuantum mai avantajos.


Pensia na
țională se calculează potrivit prevederilor legislației române în vigoare, valorificându-se exclusiv stagiul de cotizare realizat în România.

La stabilirea pensiei comunitare se aplică regulile de totalizare, fiind luate în considerare perioadele de asigurare realizate în toate statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, respectiv:

 • stagiul de cotizare realizat în România, pe baza documentelor prevăzute de legislația română în vigoare;
 • perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în celelalte state membre, pe baza formularului P5000/E205 comunicat de instituțiile competente din celelalte state membre.

Drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate conform propriei legislații. Pentru acordarea prestațiilor,fiecare dintre instituțiile implicate în instrumentarea unei cereri realizează separat totalizarea perioadelor de asigurare, ținând cont de ansamblul perioadelor de asigurare sau echivalente acestora, realizate de lucrător în baza legislațiilor tuturor statelor membre la care acesta a fost supus.

Dacă solicitantul nu îndeplinește condițiile de acordare a unei categorii de pensii utilizându-se exclusiv stagiul de cotizare din România, nu se mai efectuează un dublu calcul, ci se determină numai pensia comunitară.

POLI DE COMPETENȚĂ

În vederea aplicării unitare și eficiente a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, începând cu noiembrie 2017, casele teritoriale de pensii au fost organizate ca poli de competență pentru instrumentarea dosarelor de pensii internaționale nou constituite, în funcție de statul de ședere obișnuită.

Ordinele nr. 1043/07.09.2017, nr. 1887/06.08.2018, nr.337/15.06.2022 și nr. 128/15.03.2023 ale Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice stabilesc arondarea pe acești poli de competență, ținând cont de relațiile de colaborare stabilite cu instituțiile corespondente din străinătate și gradul de încărcare al caselor teritoriale de pensii în aplicarea regulamentelor europene și a acordurilor bilaterale.

Casa Județeană de Pensii Iași este pol de competență pentru toate solicitările transmise din Regiunea Lazio:

SOLICITARILE PRIMITE DIN CADRUL REGIUNII INPS
LAZIO FROSINONE
LAZIO LATINA
LAZIO RIETI
LAZIO ROMA TUSCOLANO
LAZIO CIVITA VECCHIA
LAZIO POMEZIA
LAZIO VITERBO

INFORMAȚII SUPLIMETARE

Precizări privind dreptul la pensie comunitară în cazul persoanelor care au lucrat în Italia și România:

Brosura_pensia_comunitară_Italia

Precizări privind verificarea existenței în viață a beneficiarilor unei pensii italiene, rezidenți în România:

Comunicat Ambasadă pensii suspendate

Date de contact ale patronatelor:

INAS_Pliant

ITAL_UIL_Pliant

Textele complete ale Regulamentelor europene pot fi accesate pe link-ul : https://www.cnpp.ro/regulamente-europene1

Date contact Serviciul Pensii Internaționale

e-mail: internationale.iasi@cnpp.ro

Program audiențe telefonice:

Tel: 0232-218540 interior 109

luni, miercuri, joi: 12.30-15.00