Potrivit Legii 544/23.10.2001, informatiile de interes public comunicate din oficiu sunt urmatoarele :

- actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

- structura organizatorica,atributiile departamentelor,programul de functionare,programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice

- numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

- coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice,respectiv denumirea,sediul,numerele de telefon,fax,adresa de e-mail si adresa paginii de internet

- sursele financiare,bugetul si bilantul contabil

- programele si strategiile proprii

- lista cuprinzind documentele de interes public

- lista cuprinzind categoriile de documente produse si /sau gestionate,potrivit legii

- modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Informatiile exceptate de la accesul liber :

- informatiile din domeniul apararii nationale,sigurantei si ordinii publice,daca fac parte din categoria informatiilor clasificate

- informatiile privind deliberarile autoritatilor,precum si cele ce privesc interesele economice si politice ale Romaniei,daca fac parte din categoria informatiilor clasificate

- informatiile privind societatile comerciale sau financiare daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale

- informatiile cu datele personale,daca accesul la acestea nu este reglementat prin lege

Informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare,daca se pericliteaza rezultatul anchetei,se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata,integritatea corporala, sanatatea sau un interes legitim al unei persoane:

- informatiile privind procedurile judiciare,daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces

- informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor

SOLICITAREA DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC SE POATE FACE :

- in scris ( inclusiv in format electronic)-cerere - tip

- verbal

In cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa (1) sau reclamatie administrativa (2).

Lista CNPAS cuprinzind documentele de interes public :

- prelucrari statistice proprii din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- lista societatilor comerciale din turism cu care CNPAS are incheiate contracte de prestari servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear ,precum si statiunile in care CNPAS detine in propietate unitati de tratament balnear

- lista nominala a contribuabililor la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru obligatiile bugetare pentru care nu mai pot fi exercitate caile de atac prevazute de lege

- numarul si valoarea totala a debitelor pensionarilor debitori la bugetul asigurarilor sociale de stat

MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI DE REFUZ

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorit??i ori institu?ii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere ?i atrage r?spunderea disciplinar? a celui vinovat.

Impotriva refuzului se poate depune reclama?ie la conduc?torul autorit??ii sau al institu?iei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de c?tre persoana lezata.

Dac? dup? cercetarea administrativ? reclama?ia se dovede?te intemeiata, r?spunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclama?iei ?i va con?ine atât informa?iile de interes public solicitate ini?ial, cat ?i men?ionarea sanc?iunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

În cazul în care o persoana se considera v?t?mat? în drepturile sale, prev?zute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sec?ia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorial? domiciliaz? sau în a carei raza teritorial? se afla sediul autorit??ii ori al institu?iei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expir?rii termenului.

Instanta poate obliga autoritatea sau institu?ia publica sa furnizeze informa?iile de interes public solicitate ?i sa pl?teasc? daune morale ?i/sau patrimoniale.

Hot?rârea tribunalului este supus? recursului.

Decizia Cur?ii de apel este definitiva ?i irevocabil?.

Atât plângerea, cat ?i apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta ?i sunt scutite de taxa de timbru.

model cerere
model 1 reclamatie
sau model 2 reclamatie

Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro