Procura speciala pentru mandatar
Procura specială urmează să fie emisă în următoarele condiţii:
 • Pentru cetăţenii străini cu domiciliul în străinătate, procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu, după cum urmează:
  • în cazul statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga procura este valabilă numai dacă este însoţită de apostila eliberată de către autoritatea competentă, potrivit legislaţiei naţionale a statului de la care emană documentul;
  • în cazul statelor cu care România are încheiate tratate sau convenţii de asistenţă juridică bilaterală în acest domeniu, procura este valabilă fără nici o altă formalitate.
 • Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu în condiţiile prevăzute mai sus, precum şi de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României;
 • Atît pentru cetăţenii străini, c ît şi pentru cetăţenii români este valabilă procura specială emisă de notarii publici de pe teritoriul României;
 • Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:
  • numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale titularului dreptului de pensie ( valabil la data eliberării procurii);
  • numele, prenumele, datele de identificare ( actul de identitate, domiciliul , data şi locul naşterii ) ale mandatarului;
  • obiectul mandatului ( întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, încasarea pensiei pentru plăţi curente şi restante, semnarea extrasului de cont.
 • Precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin titularului, inclusiv cea de a anunţa în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenită în situaţia titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la pensie;
 • Procuratura specială care nu este emisă în limba română, precum şi apostila (cînd este cazul ) vor fi traduse şi legalizate;
 • Procura specială este valabilă 18 luni.
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro