Cerere tip
Cerere tip pentru inscrierea la penşia pentru limită de vîrstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială

CERERE PENTRU ACORDAREA
PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA
PENSIE ANTICIPATA
PENSIE ANTICIPATA PARTIALA
Nr. _______ din _______


Către, CASA JUDEþEANA DE PENSII _________


Subsemnatul(a) __________________________________________ cu codul personal de asigurare socială_______________________domiciliat(ă) in localitatea ___________________ str. ________________________________________ nr.________ bI. _____ Sc. ____ et.____ ap. ______ judetul ___________________ posesor act identitate seria _____ nr.____________ eliberat de ________________ Ia data de _____________ născut Ia data de ______________ În locatitatea/judetul _______________________ fiul(fiica) _____________________________ lui ________________________________ şi al ________________________________ solicită Inscrierea Ia pensie pentru limită de vărstă/pensionare anticipat/pensie anticipată parţială cu data de _________________________
În acest scop depun urmtoarele acte:
 • Carnetul de muncă seria ________ nr. _________________ original şi copie
 • Carnet de asigurri sociate seria ________ nr. ____________ original şi copie
 • Livret militar seria ________ nr. ____________ original/copie
 • Adeverint certificare perioadă de studii Invăţămănt superior nr._______ din ___________
 • Adeverint privind sporurile Ia salariu _______________________
 • Adeverintă conditii de muncă ______________________
 • Dovad certificare stagiu de cotizare ______________________
 • Data încetării calitţii de asigurat
 • Adeverintă din care s rezulte achitarea contributiei de asigurri sociale pănă Ia data solicitării drepturilor _____________________________
Declar pe proprie răspundere sub sancţiuniIe prevzute de Codul Penal pentru declaraţii neadevărate că:
 • sunt/nu sunt asigurat(ă)
 • primesc/nu primesc o alt pensie sau ajutor social
 • primesc/nu primesc indemnizaţie
 • primesc/nu primesc indemnizatie de şomaj, aIocaţia de sprijin
 • primesc/nu primesc indemnizatie de handicapat
 • primesc/nu primesc indemnizatieDL 118/1990 CEC nr.
 • primesc/nu primesc indemnizaţie L 189/2000 CEC nr.
Mă oblig a anunta, în termen de 15 zile, Casa judeteană de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.

În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportănd nigorile legii.

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaratiei de mai sus, după care am semnat.

Data _____________ SEMNATURA,
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro